بسمه تعالی

بدینوسیله از بانوان گرگانی تقاضا میشود

تا جهت مراسم اعتکاف به مسجدامام علی(ع) بلوار شهید صیاد شیرازی

مراجعه بفرمایند.

اجرکم عندالله تعالی